top of page
  • Writer's pictureSt. Kevork

Join Students from Tumanian School at Bauman's Pumpkin Patch this Sunday, October30th, at 13:00PM


Our students are going to Bauman's Pumpkin Patch on Oct 30th after school, and inviting

others in the community to join! We’re planning to meet there at 1:00PM. Tickets (All-inclusive ones are $30, and Limited tickets are $15) can be bought online (https://baumanshf.com/weekend-pricing/) as well as on sight. Food is available for purchase. Parking is free and the the farm is open until 5 on Sundays.

When: October 30th, 1:00PM

Please come join us.


Մեր աշակերտները, դպրոցից հետո հոկտեմբերի 30-ին գնում են Բաումանի դդումի ֆերմա, եւ հրավիրում

համայնքի մյուս անդամներին միանալու իրենց! Նախատեսում ենք հանդիպել այնտեղ ժամը 1:00-ին: Տոմսեր (30 կամ 15 դոլար) կարելի է գնել ինչպես առցանց (https://baumanshf.com/weekend-pricing/), այնպես էլ տեղում: Ավտոկայանատեղը անվճար է: Բաումանի դդումի ֆերման բաց է մինչեւ ժամը 5-ը:

Երբ: Հոկտեմբերի 30, ժամը 1:00

Սիրով սպասում ենք բոլորիդ:


WE NEED YOUR HELP

The Armenian Community in Oregon and SW Washington is a small one, but the costs of running a church and community center are high. Our church can only thrive with the contributions of all.

14 views0 comments

コメント


bottom of page