top of page
  • Writer's pictureSt. Kevork

Zhamerkutyun/Morning Prayer Service on Sunday, December 3rd, starting at 11am

Deacon Gagik Martirosyan

will be officiating Zhamerkutyun/Morning Prayer Service this Sunday, December 3rd,starting @ 11am.

After Church Services, there will be a 'Hokee-Chash' (souls meal) to commemorate the 40 days after the passing of Greg Goekjian.  The family welcomes all in the community to partake.

Please come join us.Սարկավագ Գագիկ Մարտիրոսյանը

մատուցելու է Ժամերգություն/Արավոտյա Աղոթք այս կիրակի՝ Դեկտեմբերի 3-ին, առավոտյան ժամը 11-ին:

Ժամերգությունից անմիջապես հետո, տեղի կունենա հոգեչաշ՝ ի հիշատակ Գրեգ Գոեկջյանի մահվան 40 օրվա կապակց: Ընտանիքը ողջունում է համայնքի բոլոր անդամներին մասնակցելու:

Սիրով սպասում ենք բոլորիդ:

WE NEED YOUR HELP

The Armenian Community in Oregon and SW Washington is a small one, but the costs of running a church and community center are high. Our church can only thrive with the contributions of all.14 views0 comments

Comments


bottom of page