top of page
  • Writer's pictureSt. Kevork

Reminder of General Assembly Meeting this Sunday, February 5th, starting at 1pm

Updated: Feb 3, 2023


This is a reminder to all members of St. Kevork Church that we will be holding our annual General Assembly Meeting this coming Sunday, February 5th starting 1pm after Holy Badarak Service.


We look forward to seeing you all.


Parish Council,

Saint Kevork Church


Այս կիրակի օրը՝ Փետրվարի 5-ին, ժամը 1-ին տեղի կունենա Սուրբ Գևորգ եկեղեցու տարեկան ասամբլեայի ժողովը: Բոլոր անդամների մասնակցությունը ցանկալի է: Օրակարգը ներառում է անցած տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները, առաջիկա բյուջեն եւ ծխական խորհրդի նոր անդամների ընտրությունը:


Սիրով սպասում ենք բոլորիդ:


Ծխական խորհուրդ,

Սուրբ Գևորգ եկեղեցիWE NEED YOUR HELP

The Armenian Community in Oregon and SW Washington is a small one, but the costs of running a church and community center are high. Our church can only thrive with the contributions of all.

9 views0 comments

Comments


bottom of page