top of page
  • Writer's pictureSt. Kevork

Annual Christmas Ball 2022

Updated: Dec 11, 2022


Online Sale is closed.


St. Kevork Armenian Church's Annual Christmas Ball Party

When: Saturday, December 17th, 2022. Starting at 6PM

Where: St George Antiochian Orthodox Church, 2101 NE 162nd Ave, Portland, OR 97230


Սբ. Գեվորգ Հայկական եկեղեցու Ամանորյա Սուրբ Ծննդյան երեկույթ

Երբ: Շաբաթ, 17 Դեկտեմբեր 2022. Սկսած 6-ից

Որտեղ: Սուրբ Գեորգի Անտիոքացի ուղղափառ եկեղեցի, 2101 NE 162nd Ave, Portland, OR 97230
282 views0 comments

Comments


bottom of page